พระอิสริยยศ


พระอิสริยยศ

  • พ.ศ. 2425 - พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ายุคลฑิฆัมพร
  • พ.ศ. 2431 - พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร
  • พ.ศ. 2434 - สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหมื่นลพบุราดิศร
  • พ.ศ. 2449 - สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมขุนลพบุรีราเมศวร์
  • พ.ศ. 2453 - สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมขุนลพบุรีราเมศวร์
  • พ.ศ. 2468 - สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมขุนลพบุรีราเมศวร์
  • พ.ศ. 2468 - สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏ ว่า
สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร จุฬาลงกรณราชรวิวงศ อุภัยพงศพิสุทธวรุตโมภโตสุชาติ บรมนฤนาถราชกุมาร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ คชนาม ทรงศักดินา ๕๐๐๐๐ ตามพระราชกำหนดอย่างสมเด็จเจ้าฟ้าต่างกรม และโปรดฯ ให้เลื่อนเจ้ากรมเป็น "หลวงลพบุรีราเมศวร์" ถือศักดินา ๘๐๐ ปลัดกรมเป็น "ขุนนันทเขตอำรุง" ถือศักดินา ๖๐๐ และสมุหบาญชีเป็น "หมื่นยลาผดุงพหล" ถือศักดินา ๔๐๐